ACCA

Bank Światowy poszukuje konsultantów do realizacji projektów szkoleniowych i doradczych

Bank Światowy rozpoczął poszukiwania specjalistów do realizacji ośmiu projektów szkoleniowych oraz jednego projektu doradczego. Projekty dotyczą m.in. przeprowadzenia szkoleń dla biegłych rewidentów z zakresu innych usług biegłego rewidenta.

 

W ramach przetargów dostępnych na stronie Banku Światowego rozstrzygane będą następujące projekty szkoleniowe:

1. Usługi wyceny (np. wartości niematerialne i prawne takie jak: wartość firmy, znaki towarowe, logotypy, know-how itp., lub instrumenty kapitałowe, w szczególności nienotowane (w obrocie pozagiełdowym)

Assignment Title: 1215952 - Poland-STC-non-audit services – valuation

 

2. Audyt projektów finansowanych z dotacji unijnych i innych dotacji publicznych (np. PFRON) – cele audytu

Assignment Title: 1215962 - Poland-STC-training - Audit of EU grant projects

 

3. Usługi poświadczające (atestacyjne) dotyczące odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility/CSR) w świetle potencjalnych zmian, jakie mogą zostać wprowadzone do ustawy o rachunkowości w reakcji na unijną dyrektywę 2014/95/UE

Assignment Title: 1215967 - Poland-STC-training-Assurance (attestation) on CSR reports

 

4. Usługi poświadczające inne niż usługa badania lub przeglądu sprawozdań finansowych oraz inne usługi – na przykład w ramach Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych MSUA 3000; uzgodnione procedury – np. weryfikacja kosztów, przepływów pieniężnych lub prognozowanych informacji finansowych, itd.

Assignment Title: 1215958 - Poland-STC-non-audit services - Prospective Financial Information and Service Organizations

 

5. Audyt planu przekształcenia formy prawnej jednostki z przedsiębiorcy w osobę prawną i odwrotnie

Assignment Title: 1215950 - Poland FRTAP-STC-non-audit services trainer - Audit of legal transformation of entities

 

6. Raporty atestacyjne MSUA 3400 i MSUA 3402

Assignment Title: 1215964 - Poland-STC-training-assurance

 

7. Przegląd sprawozdań finansowych zgodnie z MSUP 2400 – Międzynarodowym Standardem Usług Przeglądu

Assignment Title: 1215959 - Poland-STC-Review of the financial statements

 

8. Rozwój umiejętności osób prowadzących szkolenia dla biegłych rewidentów

Assignment Title: 1215972 - Poland-STC-CPD teaching methods

 

Oraz jeden projekt doradczy:

1. Doradztwo w zakresie ofertowania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów

Assignment Title: 1215971 - Poland-STC-CPD offering

 

Więcej szczegółów oraz kryteria przetargowe dostępne są na stronie Banku Światowego https://wbgeconsult2.worldbank.org/w zakładce Business Opportunities.

Oferty można zgłaszać do 12 kwietnia 2016 r.

06-04-2016